I  Międzynarodowa Konferencja KS Oranje Sport Konin
dla trenerów piłki nożnej, nauczycieli i studentów
pracujących z dziećmi i młodzieżą

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w I Konferencji Szkoleniowej KS Oranje Sport Konin.
2. I  Międzynarodowa Konferencja KS Oranje Sport Konin odbędzie się dnia 25 kwietnia 2014
3. Konferencja odbędzie się na Stadionie oraz w sali wykładowej  PWSZ  w Koninie przy ul.
Ks. Jerzego Popiełuszki 4,62-510 Konin.
4. Organizatorem Konferencji jest KS Oranje Sport Konin. Ul. Topazowa 24/5, 62-500  Konin, Regon: 302369645, NIP: 6652991296 ( zwany dalej organizatorem )
5. W ramach Konferencji odbędą się wykłady oraz sesje praktyczne.
6. Wstępny program Konferencji dostępny jest na następującej stronie internetowej  organizatora: www.oranjekonin.pl/konferencja

II. ZASADY UCZESTNICTWA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Uczestnikami Konferencji są trenerzy, instruktorzy piłki nożnej, nauczyciele wychowania  fizycznego, studenci oraz inne osoby zainteresowane działalnością trenerską w piłce nożnej, którzy
dokonali zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji,  wnieśli opłatę za konferencję w odpowiednim  terminie oraz potwierdzili swoje przybycie na Konferencję własnoręcznym podpisem na liście
2. Każdy Uczestnik konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji pod patronatem  Holenderskiego Związku Piłki Nożnej – KNVB.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji może zostać dokonane wyłącznie za pośrednictwem  formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej konferencji: www.oranjekonin.pl/
4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line znajdującego się na stronie internetowej konferencji, o którym mowa w punkcie II.1, oraz
wniesienie opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy KS Oranje Sport Konin podany podczas rejestracji
w maksymalnym terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od daty zarejestrowania uczestnictwa na stronie internetowej:
www.oranjekonin.pl/konferencja
5. Opłatę za konferencję należy uiścić w odpowiedniej wysokości, według następującej tabeli opłat znajdującej się na stronie
internetowej: www.oranjekonin.pl/konferencja 6. W przypadku nie wniesienia przez Uczestnika opłaty za konferencję w terminie, o którym mowa  w
punkcie II.4. lub w punkcie II.7. zgłoszenie uczestnictwa zostanie anulowane.
7. Ostateczny termin na wniesienie opłaty za konferencję upływa w dniu 14 kwietnia  2014 roku.
8. W ramach wniesionej opłaty uczestnik otrzyma możliwość nieodpłatnego skorzystania z
bufetu kawowego oraz obiadu ( nie dotyczy studentów PWSZ w Koninie ).
9. Wszelkie koszty i wydatki związane z pobytem lub zakwaterowaniem Uczestników Konferencji  pokrywane są przez Uczestników we własnym zakresie.
10. W przypadku nie uiszczenia przez Uczestnika opłaty konferencyjnej w terminie oraz wysokości  zgodnej z tabelą opłat, znajdującą się na
stronie internetowej: www.oranjekonin.pl/konferencja  Uczestnik nie ma prawa uczestnictwa w Konferencji.
11. W przypadku nieobecności Uczestnika na Konferencji, uiszczona przez Uczestnika opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.
12. Organizator może wystawić rachunek za udział w Konferencji, wyłącznie w przypadku indywidualnej prośby
Uczestnika o wystawienie rachunku poprzez zaznaczenie opcji „Chcę otrzymać rachunek.” W formularzu rejestracyjnym on-line.

III. PRAWA ORGANIZATORA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje
w takim przypadku prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania ze strony Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od Niego
3. Organizator nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów lub wydatków, poniesionych przez Uczestnika w związku
z uczestnictwem w Konferencji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn całkowicie i wyłącznie zależnych od Organizatora,
Organizator zwróci Uczestnikom opłatę konferencyjną na wskazane przez nich numery rachunków bankowych.
2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Organizatora,
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty konferencyjnej, odszkodowania lub do zwrotu
jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji bądź jakichkolwiek innych kosztów lub wydatków.
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
KS Oranje Sport Konin.
5. Organizator konferencji zobowiązuje się, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.), nie udostępniać
danych osobowych Uczestników nieuprawnionym osobom trzecim.
6. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestnika w procesie rejestracji mają charakter informacji poufnych i będą służyć
KS Oranje  Sport Konin wyłącznie do realizacji celów związanych z organizacją Konferencji, jak również do ewentualnej
komunikacji pomiędzy KS Oranje  Sport Konin a Uczestnikami Konferencji.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub
skradzione podczas Konferencji.
8. Każdy Uczestnik konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia  zarówno na terenie
obiektów, w których odbywa się Konferencja, jak również w miejscu swego  zakwaterowania lub pobytu.
9. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji przez KS Oranje  Sport Konin w celu  organizacji Konferencji.
10. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest  równoznaczne z zobowiązaniem Uczestnika konferencji do przestrzegania przepisów porządkowych  obowiązujących w KS Oranje  Sport Konin i w miejscu, w którym odbędzie się Konferencja.